سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تلقیح ازتوباکتر کاربرد کود دامی و نیتروژن آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک خای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایشی شامل ازتوباکتر در ۲ سطح بدون تلقیح A0 و با تلقیح A1 و نیتروژن در سه سطح ۵۰% توصیه شده ۷۵ کیلوگرم درهکتار N1، و ۷۵% توصیه شده و ۱۱۲/۵ کیلوگرم درهکتار N3 و ۱۰۰% توصیه شده شاهد ، ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار N3، و کود دامی در دو سطح ۱۵ تن در هکتار M1 و ۳۰ تن درهکتار M2 برروی رقم خاردار گلرنگ LRV-51-51 انجام شد نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف ازتوباکتر برصفاتی مانند ارتفاع گیاه تعداد شاخه فعری، تعداد غوزه، عملکرد دانه، وزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک غوزه اصلی محتوای آب اولیه و آب نهایی برگ معن یدار بود.