سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمیدرضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تلقیح بذر با کود بیولوژیک برشاخصهای جوانه زنی در دو رقم گندم دوروم ت در قالب فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۸۹ در ازمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد انجام شد عوامل آزمایش شامل دو رقم گندم دوروم به نام های اریا و دنا و ۵ سطح بیوفسفر شاهد ۱و۲و۳و۴ لیتر بیوفسفر در ۲۰۰ کیلوگرم بذر نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و بنیه بذر تحت تاثیر رقم و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقهچه و بنیه بذر تحت تاثیر سطوح تلقیح قرارگرفت اثرمتقابل رقم و تلقیح نیز برطول ریشه چه و بنیه بذر معنی دار بود بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در رقم آریا و طول ریشه چه و بنیه بذر در رقم دنا بدست آمد. بیشترین طول ریشه چه در رقم دنا و سطح ۲ لیتر بیوفسفر در ۲۰۰ کیلوگرم بذر و بنیه بذر در رقم آریا و سطح ۴ لیتر بیوفسفر در ۲۰۰ کیلوگرم بذر دیده شد.