سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عبدزاده گوهری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زهرا بابایی بازکیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجا
سیدسجاد میرجاویدکار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کود نیتروژن و آهن بر عملکرد و برخی از صفات زراعی در گیاه لوبیا و بادام زمینی،آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان اجرا گردید . مقادیر کود نیتروژن (ازمنبع کود اوره ) شامل ۰N1)و۳۰N2) و۶۰N3)و۹۰N4) کیلوگرم در هکتار و کود آهن (ازمنبع کلات آهن) به صورت محلول پاشی شامل ۰ Fe1) و۱/۵Fe2) و۳Fe3) و۴/۵ Fe4) گرم آهن در لیتر در نظر گرفته ش د. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه در لوبیا و بادام زمینی به ترتیب با ۱۴۱۳ و ۱۳۷۶ کیلوگرم در هکتار در مقدار کود مصرفی ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. در میان سطوح مختلف کود آهن، بیشترین عملکرد دانه لوبیا و بادام زمینی مربوط به تیمار ۴/۵گرم آهن در لیتر، با عملکرد دانه ۱۴۴۳ و ۱۸۲۸ کیلوگرم در هکتار بود