سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عبدزاده گوهری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
زهرا بابایی بازکیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
محمدرضا خبازکار – کارشناس ارشد زراعت
آرش آذرپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود نیتروژن و آهن برعملکرد و برخی از صفات زراعی در گیاه لوبیا و بادام زمینی آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان اجرا گردید مقادیر کود نیتروژن از منبع کود اوره شامل ۰ N1 و ۳۰ N2 و ۶۰ N3 و ۹۰ N4 کیلوگرم در هکتار و کود آهن از منبع کلات آهن بصورت محلول پاشی شامل ۰ Fe1 و ۱/۵ Fe2 و ۳ Fe3 و ۴/۵ Fe4 گرم آهن در لیتر در نظر گرفته شد نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه در لوبیان و بادام زمینی به ترتیب با ۱۴۱۳ و ۱۳۷۶ کیلوگرم درهکتار در مقدار کود مصرفی ۶۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار بدست آمد. در میان سطوح مختلف کود آهن بیشترین عملکرد دانه لوبیا و بادام زمینی مربوط به تیمار ۴/۵ گرم آهن در لیتر با عملکرد دانه ۱۴۴۳ و ۱۸۲۸ کیلوگرم در هکتار بود.