سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده علی عسکریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

دراین مقاله به تاثیر کودک درون برفضاهای معماری و به خصوص فضاهای کاری پرداخته شده است برای پرداختن به این مساله ابتدا به جنبه های روانشناسی کودک درون این مقاله اشاره شده است . و اینکه هیچ فرد بالغی قادر نیست بدون زنده کردن و شفابخشیدن به کودک درونش درزندگی خوشبخت و کامل باشد درمورد کودک درون درمکان درست بودنحائز اهمیت است مکانی که کمک می کند تا حسهای درونی انسان ها فعال شود کود ک درونشان بیدار شود و آن شناختی که مقصود است حاصل گردد سپس محیطهای کاری مورد بررسی قرارگیرد و ویژگیهای یک محیط کار مطلوب بیان میشود و روش تحقیق دراین مقاله میدانی و کتابخانه ای بوده است و برای این منظور دو دفتر شرک مهندسی ایریسیا انتخاب شده است و با ابزارهای گردآوری اطلاعات همچون مشاهده مصاحبه و پرسشنامه به بررسی وضع موجود پرداخته شده است.