سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا فرخ – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی انستیتوی گیاهشناسی آکادمی ملی علوم ج
ابراهیم عزیزاف – استاد انستیتوی گیاهشناسی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان
مسعود اصفهانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مهدی رنجبرچوبه – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم روی وزن تر و خشک اجزاء توتون گرمخانه ای، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در انستیتوی تحقیقات توتون شهر رشت به صورت فاکتوریل با ۸ تیمار و ۳ تکرار اجراء شد. سطوح کودی مورد استفاده عبارت بودند از ( ۵۵ (N3) ،۴۵ (N2) ،۳۵(N1 و ( ۶۵ (N4 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع کود اوره و K1 150 و ( ۲۰۰ (K2 کیلوگرم پتاسیم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم. رقم مورد استفاده در این آزمایش Coker347 بود. صفات عملکرد برگ تر (وزن تر برگ)، وزن تر ساقه، وزن تر کل (بوته)، عملکرد برگ خشک (وزن خشک برگ)، وزن خشک ساقه، وزن خشک کل (بوته) مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، تاثیر نیتروژن روی عملکرد برگ خشک (وزن خشک برگ)، وزن تر ساقه، وزن خشک کل (بوته)، وزن تر کل (بوته) به ترتیب در سطح ۱ %، ۵ %، ۱ % و ۱ %، معنی دار شد. تاثیر پتاسیم روی عملکرد برگ خشک (وزن خشک برگ) و عملکرد برگ سبز (وزن تر برگ) در سطح ا %، معنی دار شد. همچنین اثر متقابل نیتروژن و پتاسیم روی وزن خشک کل (بوته) در سطح احتمال ۵ % معنی دار شد