سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مطلب حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
حسن حبیبی – استادیار گروه زراعت و اصلاح دانشگاه شاهد
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
محمدحسین فتوکیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح دانشگاه شاهد

چکیده:

با توجه به اهمیت پرورش انیسون و تاثیر نیتروژن روی رشد گیاهان، در یک آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل با ۲ فاکتور نیتروژن شیمیایی در ۳ سطح (صفر، ۱۲۰ ،۶۰ کیلو گرم در هکتار) و نیتروژن بیولوژیک نیتروکسین در ۳ سطح (صفر، ۶ ،۳ ، لیتر در هکتار) بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن بیولوژیک و شیمیایی بر روی تعداد چترک بارور در هر چتر، عملکرد دانه، درصد اسانس و۱۲ ) تعداد چترک بارور / ۱۳ ) و کمترین ( ۲ / عملکرد اسانس معنی دار شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین ( ۱ در هر چتر به ترتیب با کاربرد نیتروکسین به میزان ۳ لیتر در هکتار و تیمار شاهد (بدون کاربرد نیتروژن) به دست آمد. بالاترین عملکرد دانه در تیمار ۳ لیتر در هکتار نیتروکسین و ۶۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن شیمیایی به میزان ۸۷۲/۸کیلوگرم در هکتار و پایین ترین عملکرد دانه در تیمار شاهد به میزان ۴۷۸/۳ کیلوگرم در هکتار حاصل شد.