سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ضحی کچرانلویی – دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
حمید حاتمی –
محمدرضا توکلو –
علی مرجانی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک با پایه نیتروژن وکود آلی برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت شیرین آزمایشی بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۸۹ درمزرعه ازمایشی دانشگاه ازاد بجنورد اجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل رقم به عنوان فاکتور اصلی دردو سطح شامل رقمهای دانه طلائیایرانی و مریت و کود دهی به عنوان فاکتورفرعی در۵ سطح شامل شاهد و ازت پایه +بدون سرک اوره و ازت پایه +سرک اوره و ازت پایه +محلول پاشی نیتروکسین و ازت پایه +محلول پاشی هیومکس بود نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد اسید هیومیک باعث افزایش عملکرد دانه شد همچنین کاربرد تیمارنیتروکسین و اسید هیومیک هردو باعث افزایش تعدادردیف دربلال و تعداددانه درردیف شد کاربرد کود نیتروکسین نیز باعث افزایش وزن ۱۰۰ دانه شد دربین دو رقم مریت به عنوان رقم برتر شناخته شد.