سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا احتشامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدرضا عباسی – کارشناس ارشد زراعت
محمدتقی درزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
کاظم خاوازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

به منظور بررسی نقش ریزسازواره های حل کننده فسفات برخواص کمی و کیفی سه رقم سورگوم علوفه ای آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ورامین در سال زراعی ۸۹–۸۸ اجرا شد تیمارهای مورد بررسی دراین تحقیق شامل نوع سویه باکتری و رقم بودند عامل نوع باکتری در ۴ سطح شامل بدون تلقیح بذر شاهد تلقیح بذر با Pseudomonas putida strain 168 تلقیح بذر با Pseudomonas putida strain 41 و تلقیح بذر با ترکیی از دو باکتری و عامل رقم در سه سطح شامل اسپیدفید جامبو و KFS1 اعمال شدند. دراین آزمایش صفاتی چون ارتفاع بوته تعداد پنجه قطر ساقه تعداد برگ وزن تر و خشک ساقه وزن تروخشک برگ، میزان علوفه تر و خشک درصد فسفر گیاه و میزان فسفر خاک و صفات کیفی علوفه مورد ارزیابی قرارگرفتند. تیمار تلقیح بذر با P. putida strain 168 در اکثر صفات مورد بررسی دارای بالاترین میزان بودو کمترین آن ها در تیمار ترکیبی از دو باکتری مشاهده شد. از نظر کیفیت علوفه نیز تیمار تلقیح بذر با P. putida strain 168 بالاترین درصد قابلیت هضم علوفه خشک و درصد پروتئین خام را داشت تیمار تلقیح بذر با P. putida strain 41 نیز بالاترین میزان درصد کربوهیدرات های محلول در آب را دارا بود.