سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فدرا طاهری اشترینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
منصور سراجوقی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – استادیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فتحی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

امروزه، با مطرح شدن کشاورزی پایدار و کاهش مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای زیستی مثل قارچهای میکوریزا دربسیاری از مناطق دنیا گسترش یافته است. از طرفی سالیسیلیک اسید نیز میتواند نقش مهمی در افزایش تولید و کاهش مصرفکودهای شیمیایی داشته باشد. به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی به همراه مصرف سالیسیلیک اسید بر روی خصوصیات زراعی ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۹ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال ۱۹۳۴ انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل ۹ سطح کود فسفر ۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار ۲ سطح کود بیولوژیک )قارچ میکوریزا( )تلقیح بذر و عدم تلقیح بذر( و ۲ سطح سالیسیلیک اسید ۰/۵ و۱ میلی مولار( بود. نتایج نشان داد که کود فسفر و میکوریزا تأثیر معنیداری بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، ارتفاع بلال، طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشتند، بعلاوه فسفر بر ارتفاع بلال نیز تأثیر معنیداری داشت. با مصرف۱۵۴ کیلوگرم فسفر در هکتار عملکرد دانه به مقدار ۳۴۴۹ کیلوگرم بدست آمد که ۰۷ % بیشتر از تیمار عدم مصرف بود. در حالت تلقیح بذور با میکوریزا به مقدار ۷۰۱۲ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که ۲۰ % بیشتر از تیمار عدم تلقیح بذور بود. سالیسیلیکاسید تأثیر معنیداری بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکردبیولوژیک و شاخص برداشت داشت. با مصرف ۱ میلی مولار سالیسیلیک اسید عملکرد دانه به مقدار ۷۹۱۹ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که ۲۰ % بیشتر از تیمار عدم مصرف بود. اثر متقابل فسفر و میکوریزا بر تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه، عملکرد دانهو عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. اثر متقابل سالیسیلیک اسید و فسفر و اثر سه گانه تیمارهای آزمایش نیز تنها بر عملکرد دانهمعنی دار بود. نتایج این بررسی نشان داد که سالیسیلیک اسید و میکوریزا میتوانند عملکرد دانه را از طریق ایجاد گیاهان قوی تر و بهبود اجزاء عملکرد، افزایش دهند