سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان عاقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد جو رقم ریحان آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار درمزرعه ای واقع در شهرستان سبزوار در سال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل ۱- کودشیمیایی فسفر + نیتروژن هریک ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار = تیمار شاهد و کود شیمیایی فسفر و نیتروژن به میزان ۲۵ درصد شاهد + کود بیولوژیک بیوفسفر + نیتروکسین ۳- کود شیمیایی فسفر و نیتروژن به میزان ۵۰ درصد شاهد + کود بیولوژیک بیوفسفر + نیتروکسین و ۴- کود شیمیایی فسفر و نیتروژن به میزان ۷۵ درصد شاهد + کود بیولوژیک بیوفسفر + نیتروکسین و ۵- کود بیولوژیک بیوفسفر + نیتروکسین . نتایج نشان داد تمامی صفات به جز تعداد پنجه تحت تاثیر معنی دار تیمار قرارگرفت.