سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز شمس – دانشجوی کارشناسی رشته کشت و بهره برداری گیاهان دارویی مجتمع آموزش جها
مهدی صاحبی – دانش آموخته رشته مکانیزاسیون مجتمع آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی ا
قاسم اسدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، همدان، ایران
محمدهادی فرجی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود های بیولوژیک بر روی گندم آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۰-۸۹در مزرعه مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان همدان با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل ۷ سطح مصرف کودی )اوره ، فسفات، فسفات و اوره ، کود بارور+ نیمی فسفات ، بارور و نیتروکسین ، نیتروکسین + نیمی اوره ، بارور+ فسفات( بود . عوامل مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از : طول ساقه ، طول خوشه ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، وزن کاه ،،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت که مورد ارزیابی قرار گرفتند . به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که با مصرف کود نیتروکسین و بارور بیشتربن طول خوشه ، عملکرد دانه با توجه به تجزیه واریانس اختلاف معنی داری ۰/۰۵نسبت به سایر مقادیر کودی دارد و شاخص برداشت اختلاف معنی داری در سطح ۰/۰۱دارد . همچنین با مصرف کود بارور+ فسفات و اوره بیشترین وزن کاه عملکرد بیولوژیک می باشدو تنها بیشترین طول ساقه مربوط به استفاده از کود بارور و فسفات می باشد و با مصرف تنهای کود اوره کمترین طول ساقه ، وزن کاه و عملکرد بیولوژیک با توجه به تجزیه واریانس اختلاف معنی داری در سطح ۰/۰۱دارد.