سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی سیاوشی – دانشجوی D.Ph ، دپارتمان گیاهشناسی، فرگوسن کالج، پونا ،هندوستان.

چکیده:

به منظور مطالعه اثر کودهای ارگانیک بر افزایش عملکرد در برنج،یک آزمایش در سال ۱۳۸۸ در طرح بلوک کاملا تصادفی با ۴ تکراربر روی رقم طارم محلی انجام شد.کود مرغی ، کود گاوی و کاه وکلش برنج به نسبت ۱:۱:۰٫۵ با هم مخلوط شدند و در ۵ سطح کود ارگانیک (۲٫۵ و ۲ ، ۱٫۵ ،۱ ، ۰٫۵) تن در هکتارو یک سطح کود شیمیایی (۵۰K50٬P100٬N) و یک سطح هم ترکیب کود شیمیایی(۲۵K25٬P50٬N ) + 1.5 تن در هکتار کود ارگانیک و یک سطح هم شاهد یعنی بدون استفاده هیچ کودی مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع ۸ کرت در هر تکرار وجود داشت.عملکرد دانه و اجزای عملکرد در تمام تیمارها افزایش معنی داری را نسبت به شاهد داشتند.بیشترین عملکرد دانه ۴۶۶۲٫۷۱ کیلوگرم در هکتار برای ترکیب کود شیمیایی+ ۱٫۵ تن در هکتار کود ارگانیک بدست آمد.افزایش عملکرد دانه در تیمار ذکر شده بالا به خاطر افزایش وزن ۱۰۰۰ دانه ، تعداد خوشه ، تعداد پنجه بارور ، طول برگ پرچم ، تعداد خوشچه در خوشه و طول خوشه و کاهش تعداد خوشچه خالی در خوشه می باشد.