سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه پورعزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
سیف اله فلاح – استادیار اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات منابع مختلف نیتروژن بررشد و عملکرد سورگوم علوفه ای ازمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد درسال ۱۳۸۹ اجرا شد تیمارها شامل کود اوره گاوی و تلفیقی به همراه شاهد بودند صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته قطرساقه تعدادبرگ وزن تربرگ ساقه و خوشه و عملکرد علوفه تر بودند نتایج نشان داد که تمام صفات اندازه گیری درآزمایش به جز قطر ساقه و تعدادبرگ به طور معنی داری تحت تاثیر کود دهی قرارگرفتند استفاده ازکود تلفیقی بالاترین عملکرد علوفه تر را به خود اختصاص دادکه ازلحاظ آماری اختلاف معنی داری با کاربرد جداگانه کودهای اوره و گاوی داشت.