سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد آزادشهرکی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ک
هرمزد نقوی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
حمید علیپور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

از بین بردن سله های سطحی می تواند منجر به هوادهی بهتر خاک و حفظ ذخیره رطوبتی آن گردد که این امر سبب کاهش مشکلات ناشی از تنش رطوبتی، بهبود ساختمان خاک، افنزایش عملکنرد مح صو ل در واحد سطح ، افزایش درآمد و رسیدن به توسعه پایدار می شود. بدلیل احتمال خرا بی ساختمان خاک و به تبع آن کاهش قطر خاکدانه ها، کاهش نفوذپذیری خاک نسبت به آب و افزایش تبخیر سنطحی آب از خاک هنگام استفاده از رتیواتورجایگزینی روش های دیگر سله شکنی ضروری به نظر می رسد. این پروهش به منظور مقایسه روش های مختلف سله شکنی در باغات پسته استان کرمان انجام شد بدین منظور آزمایشی در الب طرح بلوک های کامل ت ادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی پسته وابسته به موسسه تحقیقنات پسته کشور انجاس پذیرفت و طی آن چهار تیمار سله شکنی توسط رتیواتور، کولتیواتور مزرعه، دیسک افست و عدس سنله شکنی با هم مقایسه شدند. ذخیره رطوبتی خاک در دو عمق ۲۵-۰ و ۵۰-۲۵ سانتیمتر و یک روز قبل از هر آبیاری متوسط طر کلوخه ها بعد از گاورو شدن زمین در آخرین باراعما ل تیمارها و وزن مخ وص ظاهری خاک و خصوصیات کیفی پسته در ف ل برداشت اندازه گیری شدند. داده های آزمایش در الب طرح مذکور مورد تجزیه آماری قرار گرفته ومیانمین ها بر مبنای آزمون دانکن درسطح احتما ل پنج درصد مورد مقایسه وا قع شدند.