سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن خادمی شورمستی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
داود اکبرینودهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه آبیاری، قائمشه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کم آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژون بر عملکرد گیاه بادرنجبویه، آزمایشی گلدانی در منطقه سوادکوه استان مازندران و به مدت یکسال ( ۱۳۹۰- ۱۳۸۹) اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی و به صورت اسپلیت پلات با ۲ تیمار کودی ( ۰و ۵/۲ درصد) نیترات آمونیوم به صورت محلول پاشی به عنوان تیمار فرعی و ۳ تیمار آبی ( ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ درصد ) رطوبت در دسترس گیاه به عنوان تیمار اصلی و با ۳ تکرار و هر تکرار شامل ۲ گلدان و جمعاً در ۳۶ گلدان اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس فاکتورهای اندازه گیری شده نشان داد تاثیر آبیاری بر روی تمامی فاکتورهای اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بوده است. اما تیمار کود فقط بر وزن خشک، سطح برگ، تعداد ساقه و وزن تر معنی دار بوده است. تاثیر متقابل آب و کود نیز بر سطح برگ، تعداد ساقه، وزن خشک و وزن تر بوته معنی دار بوده است. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع بوته، سطح برگ، تعداد ساقه، تعداد برگ، وزن خشک و تر مربوط به تیمار ۲۵ درصد تخلیه مجاز رطوبت در دسترس گیاه بوده است. این امر نشان می دهد که گیاه بادرنجبویه نسبت به کم آبی حساس می باشد. از طرفی وزن و طول ریشه در تیمار ۷۵ درصد تخلیه مجاز بیشترین مقدار را داشته است.