سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پروین سالاری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
مهرزاد هنرور استادیار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
غلامرضا افشارمنش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر کم آبیاری بر برخی ویژگی های کیفی ارقام گوجه فرنگی در منطقه جیرفت آزمایشی با استفاده از کرت های نواری (استریپ پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی و سه سطح ارقام شامل Cheif،Cal.j و Peto early در سه تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت اجرا شد. نتایج نشان داد که کم آبیاری بر عملکرد، TSS ، درصد ماده خشک در میوه گوجه فرنگی در سطح ۱% معنی دار شد. اثر کم آبیاری بر درصد فسادپذیری در سطح ۵% معنیدار شد. به طوری که در تیمار ۱۰۰ % آبیاری بیشترین عملکرد و کمترین عملکرد در تیمار ۴۰ % حاصل شد. بیشترین مقدار مواد جامد محلول و ماده خشک میوه در تیمار آبیاری ۴۰ % نیاز آبی و کمترین مقدار مواد جامد محلول و ماده خشک میوه در تیمار ۸۰ % نیاز آبی به دست آمد. بیشترین درصد فساد پذیری در تیمار ۱۰۰ % نیاز آبی و کمترین درصد فساد پذیری را در تیمار ۴۰ % نیاز آبی حاصل شد.