سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه خزلی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
حسی علی آبادی فراهانی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

به علت افزایش روز افزون جهان و بالا رفتن سطح بهداشت سبب افزایش حجم آب مصرفی در دنیا شده است. این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد صفات کمی و کیفی گیاه دارویی خاکشیر در سال ۱۳۹۰ در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس انجام شد. به منظور تعیین تغییرات عملکرد بیولوژیکی، درصد اسانس، عملکرد سر شاخه گلدار، عملکرد اسانس، این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و تیمار آزمایشی سطوح دورآبیاری بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر کم آبیاری بر عملکرد بیولوزیکی درصد اسانس، عملکرد سر شاخه گلدار، عملکرد اسانس، معنی دار شد و مقایسه میانگین ها نشان داد که عملکرد بیولوزیک، عملکرد سر شاخه گلدار و عملکرد اسانس در شرایط کم آبی کاهش ولی درصد اسانس افزایش یافته است. نتایج این آزمایش نشان داد که کم آبیاری در گیاه خاکشیر سبب کاهش عملکرد اسانس ولی باعث افزایش درصد گردید.