سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین سالاری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، ج
مهرزاد هنرور – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران
غلامرضا افشارمنش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام گوجهفرنگی و تعیین مناسبترین رقم مقاوم به کم آبی، آزمایشی با استفاده از کرتهای نواری (استریپ پلات) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار سطح ۴۰،۶۰،۸۰،۱۰۰درصد نیاز آبی و سه سطح ارقام شامل ’Petoearly‘ و ’Cheef‘ ،’Cal.J در سه تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت اجرا شد. نتایج نشان داد که کم آبیاری بر عملکرد کل میوه، متوسط وزن میوه،متوسط تعداد میوه در بوته، مواد جامد محلول (TSS)و درصد ماده خشک میوه در سطح یک درصد معنیدار بود . به طوری که در تیمار آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی بیشترین عملکرد، متوسط وزن میوه و متوسط تعداد میوه به دست آمد و کمترین آن در تیمار آبیاری ۴۰ درصد نیاز آبی حاصل شد. بیشترین مقدار مواد جامد محلول (TSS) و ماده خشک میوه در تیمار آبیاری ۴۰ درصد نیازآبی به دست آمد. اثر فاکتور رقم بر تعداد و وزن میوه در بوته و عملکرد در سطح ۵%معنیدار شد. همچنین اثرات متقابل تنش و رقم بر pH میوه در سطح۵%و ماده خشک آن در سطح۱% معنی داربود.