سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهره عباس ترکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
غلامرضا عبادوز – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مانی مجدم – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر کم آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت دانه ای آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال ۸۹ به مدت یکسال اجرا گردید روش آماری طرح بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار بود. تیمارها شامل درصد نیاز آبی ذرت در سه سطح مقادیر ۱۰۰% و ۸۰% و ۶۰ % نیاز آبی گیاه به عنوان عامل اصلی و رقم در سه سطح هیبریدهای ۷۰۴ ، ۶۴۰ و ۵۰۰ به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شد.صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل تعداد ردیف دانه د ربلال، تعداد دانه در ردیف تعداد دانه در بلال وزن هزاردانه و عملکرد دانه بود نتایج نشان داد که اثر درصد نیاز آبی تنها بر تعداد ردیف دانه در بلال اختلاف معنی داری نداشت و لی برسایر صفات تاثیر معنی داری ایجاد نمود. ارقام مورد آزمایش نیز تنها ا ز حیث تعداد ردیف دانه در بلال اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند.