سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصرالله کلانتری – دکتری هیدروژئولوژی
پریسا ارشد – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

آب زیرزمینی همواره به عنوان یک منبع تجدیدپذیر درنواحی مختلف به خصوص درنواحی خشک و بیابانی موردتوجه می باشد مدیریت بهینه منابع اب زیرزمینی نیازمند تعیین خصوصیات کمی و کیفی ابخوان می باشد دشت چاهگاه دراستان بوشهر قراردارد دراین دشت به دلیل شوربودن آب رودخانه مند جهت تامین آب مصرفی کشاورزی نیاز به استفاده ازمنابع اب زیرزمینی می باشد دراین پژوهش به بررسی کمیت و کیفیت اب خوان به عنوان دوپارامتر اصلی دربهره برداری ازاین منابع پرداخته شده است برای این منظور نقشه های سطح ایستابی و نقشه های کیفی اب زیرزمینی برای دو دوره تروخشک ترسیم گردیده است بررسی های انجام شده نشان میدهد که کاهش بارندگیهای اخیر باعث کاهش کمیت و کیفیت اب زیرزمینی جهت مصارف مختلف ازجمله کشاورزی گردیده است.