سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضوان طالب نژآد – دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

بیشترین سهم در مصرف منابع آبی موجود در جهان را بخش کشاورزی بخود اختصاص میدهد از میان منبع آبی موجود می توان به آب زیرزمینی کم عمق اشاره کرد که در بسیاری از مناطقی که کشت مداوم محصولات ابی صورت می گیرد وجود دارد در حالیکه به نقش این منبع تامین کننده نیاز ابی گیاه توجه نمی گردد هدف از انجام این پژوهش بررسی کمک آب زیرزمینی واقع در اعمال ۳۰ ، ۴۵ و ۶۰ سانتی متری و مدیریت کم آبیاری آبیاری غرقاب مستمر آبیاری غرقاب متناوب چهار روز در میان و غرقاب متناوب هشت روز در میان بر تامین نیاز ابی تولید محصول و رشد ریشه برنج رقم قصرالدشتی در محیط گلخانه می باشد کشت در داخل ستونهایی از جنس PVC که به بطری پلاستیکی متصل بودند انجام گردید و سطح آب زیرزمینی از طریق نگه داشتن آب داخل بطری ها کنترل شد نتایج این پژوهش نشان داد که درعمق آب زیرزمینی ۳۰ سانتی متری تفاوت معنی داری بین عملکرد دانه و عملکرد کاه و کلش در روش غرقاب دائم و غرقاب متناوب با دور ۴ روز وجود ندارد در همین عمق آب زیرزمینی تراکم آب زیرزمینی تراکم طولی ریشه در لایه ۲۰-۱۰ سانتی متری در تیمار آبیاری غرقاب متناوب با دور ۴ روز در میان نسبت به تیمار غرقاب دائم بیشتر بوده است. و حداکثر کمک آب زیرزمینی به تبخیر تعرق نیز دراین تیمار مشاهده شد که بطور میانگین برابر ۴۱ درصد بوده است.