سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام مرتضی – دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهر
اکبر اسکندری زاده – کارشناس ارشد زراعت، شهرداری آرادان،
محمد نصری – استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.
محسن سیلسپور – عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین.

چکیده:

این آزمایش برای تعیین تاثیر کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک و عملکرد برگ ذرت علوفهای و با ۷ تیمار و طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه مرکز خدمات کشاورزی شهرستان گرمسار انجام شد. تیمارها به شرح ذیل بودند: ۳۰۰- T1 کیلوگرم در هکتار ازت خالص. ۱۰- T2 تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۲۵۰ کیلوگرم ازت خالص. ۲۰- T3 تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۲۰۰ کیلوگرم ازت خالص. ۳۰-T4 تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۱۵۰ کیلوگرم ازت خالص. ۴۰ -T5 تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۱۰۰ کیلوگرم ازت خالص. ۵۰ -T6 تن در هکتار کمپوست زباله همراه با ۵۰ کیلوگرم ازت خالص ۶۰-T7 تن در هکتار کمپوست زباله. نتایج نشان داد که تیمارها در سطح یک درصد بر صفات تاثیر معنیدار داشته است. بالاترین عملکرد برگ ( ۷۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) از تیمار شماره ۴ بدست آمد. بنابراین کمپوست زباله شهری به راحتی میتواند جایگزین مصرف بخشی از کود شیمیایی ازته شود و تا ۵۰ درصد صرفهجویی شود