سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر قربانیان آستانه – دانشجوی کارشناس ارشد ابیاری زهکشی
ابراهیم امیری – دانشیار دانشگاه آزادلاهیجان
تیمور رضوی پور – دانشجوی دکتری خاکشناسی
مجتبی رضایی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی

چکیده:

کشاورزان جهت حاصلخیزی زمینهای خود ازکودهای شیمیایی استفاده می کنند که دردرازمدت باعث تخریب ساختمان خاک و ازبین رفتن موادارگانیک و الودگی محیط زیست می شود به همین منظور ازمایشی جهت مقایسه اثر کمپوست ازولا و کود بازیافت زباله شهری برعملکرد و اجزای عملکرد برنج درمزرعه ازمایشی موسسه بین المللی تحقیقات برنج کشور رشت درسال زراعی ۱۳۹۰ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در۱۰ تیمار و ۳تکرار انجام گردید تیمارها عبارتنداز روش کشت سنتی شاهد روش کشت بهبود یافته سیست مهای مختلف کشت به روش SRI درقالب ۸تیمار مختلف کودی نتایج بیانگر موفقیت آمیز بودن سیستم نوین مدیریت کشت برنج درمقایسه با سایرروشهای متداول کشت می باشد برخی ازصفات اندازه گیری شده دراین ازمایش عملکرد دانه بیوماس کل شاخص برداشت تعدادپنجه درمتر مربع طول خوشه و وزن خوشه بود.