سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا نوروزی شرف – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرداد رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی صالحی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
امیر معیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به منظور بررسی اثر کمپوست آزولا و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات رشد چمن فستوکا (Festuca rubra var. Commutata) آزمایشی در گلخانه آزمایشی گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان انجام گرفت. این آزمایش بصورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد و کمپوست آزولا و زباله شهری هر کدام در سه سطح به نسبت های ۰، ۵/۰ و ۱ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر ساده و متقابل هر دو فاکتور در سطح احتمال ۵% معنی دار است و بیشترین و سریعترین رشد در محیط حاوی کمپوست آزولا به نسبت ۱ + کمپوست زباله شهری به نسبت ۵/۰ مشاهده گردید. همچنین کمپوست آزولا نسبت به کمپوست زباله شهری تاثیر بیشتری بر روی شاخص های رشد داشت.