سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مظفری – دانشجوی دکتری بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن سالاری – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پ
خسرو منوچهری کلانتری – استاد بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود ترکزاده – دانشجوی دکتری گروه بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

آلومینیوم از جمله عناصری بوده که اثر سمی آن در موجودات زنده اثبات شده است. ترشح اسیدهای آلی، پاسخ اولیه ریشه در مدت ۲۴ ساعت اولیه به تنش آلومینیوم می باشد. در تحقیق انجام شده میزان واکنش و مقاومت ۶ رقم گیاه دانه روغنی کلزا به سمیت غلظتهای مختلف آلومینیوم و ایجاد مقاومت با حضور کلریدکلسیم در تولید اسیدهای آلی بویژه مالات، در محیط کشت هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. ارقام انتخاب شده عبارت بودند از: اکاپی، هایولا ۴۰۱ ، اپشن، اپرا، فوزیا و لیکورد. میزان مالات ترشح شده توسط ریشه ارقام کلزا مورد مطالعه، با استفاده از تکنیک HPLC و ستون ProntoSIL به ابعاد ۲۵۰ × ۳ میلیمتر سنجش گردید. نتایج حاصل نشان داد که؛ یون کلسیم خارج سلولی تاثیر معنیداری در جهت کاهش اثرات سمیت آلومینیوم بر ارقام کلزا داشته است. بطوریکه با افزودن کلسیم به محیط غذایی حاوی تنش آلومینیوم، مالات کمتری توسط ریشه ارقام اپرا و اکاپی ترشح شده که نشان از همبستگی بیشتر غشاء پلاسمائی و کاهش جذب آلومینیوم دارد. هر چند این موضوع بطورکلی در تمامی ارقام مشاهده گردید که نشان دهنده تاثیر مثبت کلسیم خارج سلولی بر کاهش جذب آلومینیوم توسط ریشه می باشد