سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فهیمه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
سیدنجم الدین مرتضوی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر کلرید کلسیم و جیبرلیک اسید روی عمر گلجایی و برخی صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گل مریم رقم پیئرل دابل بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان طارم، استان زنجان در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت. در این آزمایش بوته های گل مریم ۲۰ روز قبل از برداشت با چهار سطح ۰، ۱۵۰، ۳۰۰ و ۴۵۰ ppm کلرید کلسیم و چهار سطح ۰، ۱۵۰، ۳۰۰ و ۴۵۰ ppm جیبرلیک اسید محلول پاشی گردیدند و پس از برداشت به آزمایشگاه منتقل و در آب مقطر قرار داده شدند. در طول آزمایش عمر گلجایی، نشت الکترولیت، محتوای نسبی آب برگ و گلبرگ، وزن اولیه و میزان جذب آب مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج مصرف ۱۵۰ ppm کلرید کلسیم، در سطح احتمال ۵ درصد کمترین اثر را بر میزان محتوای نسبی آب برگ نشان داد و همچنین بکارگیری تیمار جیبرلیک اسید بر عمر گلجایی و نشت الکترولیت و محتوای نسبی آب گلبرگ و میزان محتوای نسبی آب برگ، در سطح احتمال ۵ درصد تاثیر معنی دار داشت. اثر متقابل جیبرلیک اسید ppm 450 و کلرید کلسیم ppm 150 عمر گلجایی و محتوای نسبی آب گلبرگ را بطور معنی داری افزایش داد. ترکیب تیمار ppm 150 کلرید کلسیم و ppm 300 جیبرلیک اسید، بالاترین میزان وزن تازه و اثر ترکیبی جیبرلیک اسید ۴۵۰ و کلرید کلسیم ppm 450 بهترین میزان جذب آب و عمر گلجایی را نتیجه داد.