سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ابراهیمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد
احمد اصغرزاده – استادیار گروه باغبانی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
فاطمه مالکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه کلرید کلسیم (CaCl2 +2H2o) در چهار سطح ( ۰ و ۳ و ۶ و ۱۰ میلی مولار) بر جوانه زنی بذور گیاه Triticum aestivum L.(cv. soissons)، ازمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی (RCBD) و با سه تکرار انجام شد. آزمایش در ژرمیناتور انجام شد. فتوپریودها، ۱۶ ساعت نور و ۸ ساعت تاریکی و دما بین مینیمم ۱±۱۷ و ماکزیمم ۱±۲۵ درجه سانتی گراد تنظیم شد. نتایج آماری حاصل از آزمایشات در سطح ۰/۰۵≥p نشان داد کلرید کلسیم باعث افزایش معنی دار طول، بیوماس تر و خشک ریشه چه، ساقه چه و سرعت رشد شد و تاثیر معنی داری بر درصد جوانه زنی نداشت.