سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا هادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وحیده پیام نور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جهانگیر محمدی – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی نحوه تاثیر تیمار اسموپرایمینگ کلرید سیدم با غلظت ۱ و ۳ درصد پلی اتیلن گلایکول ۸۰۰۰ با غلظت ۱۲- و ۸- مگاپاسکال، بر مشخصه های جوانه زنی بلند مازو، مطالعه ای د رمنطقه پارک جنگلی الگندره گرگان انجام گرفت. بذور در زمستان ۱۳۸۹ به طور تصادفی از ده درخت جمع آوری و سپس طی طرح آزمایشی بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بیست تایی بعد از اعمال تیمار (خیساندن به مدت ۱ روز) کاشته شدند. بیشترین میزان درصد جوانه زنی (۷۵%)، سرعت جوانه زنی (۰/۲۹۰) در کلرید کلسیم ۱% و به دنبال آن کلرید کلسیم ۳% و کمترین میزان میانگین جوانه زنی روزانه (۶۶/۲۲) در پلی اتیلن گلایکول ۱۲- مگاپاسکال ثبت شد. به طور کلی طبق نتایج حاصله در این تحقیق استفاده از محلول اسمزی پلی اتیلن گلایکول در هر دو غلظت باعث کاهش و محلول کلرید سیدم باعث افزایش مشخصه های جوانه زنی گردید.