سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ژاله حسانی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
پروانه ابریشم چی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
علی گنجعلی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
حمید اجتهادی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

پاک سازی محیط از غلظت های بالای کروم با توجه به اثرات سمى آن اهمیت دارد. گیاه پالایی روشی برای پاک سازی منابع آلوده، با استفاده از گیاهان انباشت گر است. کلاتورها حل شدن و جذب فلزات را توسط گیاه افزایش می دهند، بنابراین استفاده از آن ها در گیاه پالایی اهمیت دارد. در این تحقیق، تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم و رشد گیاه تربچه ،۲ ، بررسی شد. گیاهچه های ۱۰ روزه به مدت ۴ هفته در محیط حاوی کرو لیتر(۶،۴،۲،۱ میلی گرم در لیتر) و کلاتور ( ۱۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) قرار گرفتند. بررسی خصوصیات رشد نشان داد در محیط حاوى کروم و ۱۰ میلی گرم در لیتر کلاتور، طول، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت به کروم بدون کلاتور به طور معنی دار افزایش یافت (P ≤۰/۰۵) در حضور ۱۰۰ میلی گرم در لیتر کلاتور، افزایش معنی دار(P ≤۰/۰۵)خصوصیات رشد در سطوح ۱ و ۲ میلی گرم در لیتر کروم مشاهده شد. انباشت کروم در اندام هوایی تحت تاثیر اسید سیتریک، در ۶ میلی گرم در لیتر کروم به صورت معنی دار افزایش یافت (P ≤۰/۰۵) نتایج حاصل تاثیر مثبت اسید سیتریک را در بهبود مقاومت گیاه نسبت به کروم تایید کرد.