سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سینا دودانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید ترنج زر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمیدرضا میرداودی اخوان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آتریپلکس کانسنس برروی خصوصیات خاک بیابان ملارد شهرستان زرندیه انتخاب شد و برخیپارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک وعوامل پوشش گیاهی درآن مورد بررسی قرارگرفت بررسی مناطق تیمار نشانمیدهد بکه کشت آتریپلکس کانسنس اغلب سبب افزایش معنی دار درمیزان هدایت الکتریکی اسیدیته پتاسیم کلسیم وکربن آلی خاک می شود که درعمق ۰-۱۵ سانتیمتری میزان پتاسیم فسفر اسیدیته هدایت الکتریکی و کربن آلی خاک سطح یدرمنطقه بوته کاری بیشتر از منطقه شاهد است با افزایش عمق خاک تاثیر آتریپلکس برخاک تحت کشت کمتر می شود.