سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایرج امیری – کارشناس ارشد منابع طبیعی
سیدمحمود حسینی – کارشناس ارشد بیابان زدایی
عزیزالله افشاری زاده – سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر گونه گز شاهی برخواص فیزیکی و شیمیایی خاک درمنطقه اسفندقه جیرفت این تحقیق انجام گرفت براساس مطالعات انجام شده درمناطق تثبیت شده و دست کاشت دارای این گونه ها اقدام به انتخاب یک منطقه کلید شد سپ سدراین مناطق نمونه گیری به روش تصادفی – سیستماتیک و ترانسکت خطی درطول ۴ ترانسکت انجام شد درابتدا و انتهای هرترانسکت از خاک پای گیاه از دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتر نمونه برداشت شد درمرحله بعدی روی نمونه های خاک ازمایشهای فیزیکی و شیمیایی انجام و پس از فراهم آمدن داده ها اقدام به تجزیه آماری و آزمون مقایسه میانگین شد مهمترین نتایج اخذ شده نشان داد که این گونه باعث افزایش میزان مواد آلی درسطح خاک شده و دردرازمدت سبب بهبودی ساختمان خاک گردیده است همچنین باعث افزایش مواد ضروری خاک K,N,P شده اندک ه از عناصر ضروری مورد نیاز می باشند.