سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سونیا سیفی – عضو علمی دانشگاه پیام نور
هوشنگ رحمتی – عضو علمی دانشگاه پیام نور
محسن فرشادفر – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و دانشگاه پیام ن
مصطفی امجدیان – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و نسبت کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا بر روی شاخص های رشد ذرت آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجامگرفت. تیمارها شامل چهار تاریخ کاشت ( ۱۵ اردیبهشت، ۳۰ اردیبهشت، ۱۵ خرداد و ۳۰ خرداد ) و سه نسبت کاشت (ذرت خالص، ۵۰ درصد ذرت+ ۵۰ درصد سویا و سویا خالص) بود.نتایج نشان داد که کمترین میزان شاخص های سطح برگ (LAI) ، سرعت جذب خالص (NAR) و سرعت رشد محصول (CGR) به تاریخ کاشت ۳۰ خرداد تعلق داشت. بیشترین میزان شاخص به تاریخ کاشت ۳۰ خرداد تعلق داشت. بیشترین میزان شاخص در تک کشتی به تاریخ کاشت ۳۰ اردیبهشت و در سیستم کشت مخلوط مربوط به تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت بود. بیشترین میزان شاخص (NAR) در حالت تک کشتی و مخلوط به ترتیب مربوط به تاریخ کاشت های ۱۵ خرداد و ۳۰ اردیبهشت بود. بیشترین میزان شاخص (CGR) در حالت تک کشتی و مخلوط به تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت تعلق داشت اما در مورد شاخص سرعت رشد نسبی (RGR) در هر دو سیستم کشت بیشترین مقدار به تاریخ کاشت ۳۰ خرداد و کمترین میزان مربوط به تاریخ کاشت ۱۵ خرداد بود.