سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی امجدیان – اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور
محسن فرشادفر – اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و نسبت کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا بر روی ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک ذرت آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل چهار تاریخ کاشت ( ۱۵ اردیبهشت، ۳۰ ارد ب یهشت، ۱۵ خرداد و ۳۰ خرداد) و سه نسبت کاشت (ذرت خالص ۵۰ درصد ذرت+ ۵۰ درصد سویا و سویا خالص) بود. صفات مورد اندازه گیری شامل ارتفاع در مرحله گلدهی، سطح برگ و وزن خشک ذرت بود . نتایج نشان داد که سیستم کشت مخلوط در تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت بالاترین ارتفاع گیاه در مرحله گلدهی را به خود اختصاص داد. همچنینی اثر سیستم کاشت و برهم کنش سیستم کاشت در تاریخ کاشت بر روی سطح برگ و وزن خشک ذرت معنی دار نبود.تاریخ کاشت فقط بر روی وزن خشک در نمونه گیری اول و سطح برگ در نمونه گیری دوم تاثیر معنی داری داشت.