سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حجازی دهاقانی – کارشناس ارشد زراعت
بهرام مجدنصیری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

شناخت عوامل موثردرعملکرد بیولوژیک ونحوه تقابل عملکرددانه با مراحل نموی درگیاه باعث می شود تابتوان شرایط مورد نیاز هرمرحله را ارزیابی کرده و آن را به شرایط گیاه نزدیک نمود که این امر درنهایت موجب افزایش عملکرد محصول خواهد شد به منظور بررسی روند تغییرات درشاخصهای عمده رشد درژنوتیپهای مختلف گلرنگ تحت شرایط کشت بهاره و تابستانه این مطالعه درسال ۱۳۷۹ دراصفهان انجام پذیرفت پنج رقم و لاین گلرنگ دردو زمان کاشت ۱۵فروردین و ۱۵تیرماه درتراکم ۴۰۰ هزاربوته درهکتار درقالب طرح ازمایشی کرتهای خرده شده با چهارتکرار مورد بررسی قرارگرفتند توابع و معادلات رشد درارقام مختلف نشان داد که روند تغییرات وزن خشک اندامهای هوایی دردو تاریخ کاشت مشابه هم بود شاخص سطح برگ درحداکثر مقدار خود درلاین ۱ برای هردو تاریخ کاشت موردبررسی بیشتر از سایرژنوتیپ ها بود متوسط سرعت رشد نسبی درارقام مختلف درکشت بهاره و درمراحل ساقه دهی و رسیدگی فیزیولوژیک به ترتیب ۰/۱۱۴و۲۳درصد-گرم برگرم برده درجه روز – رشد بود.