سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی گنجی – فوق لیسانس منابع طبیعی از دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت کشور و وقوع تحولات اجتماعی و اقتصادی اراضی بیشتری از حالت مراتع خارج شده و بصورت زمینهای زراعی و یا اراضی رها شده کشاورزی درآمده اند بنابراین برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر خاک دراین مناطق باید تحقیقاتی برروی اراضی کشاورزی و نحوه بهره برداری از این اراضی انجام گیرد به این منظور کویر میقان اراک حوزه آبخیز سوارآباد به عنوان منطقه مطالعاتی انتخابگردید و نقشه های مختلف منطقه شامل نقشه خاک زمینشناسی و … به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد هریک از روش های کشت ابی و کشت دیم به عنوان یک تیماردرنظر گرفته شد پس از تعیین تیمارها نمونه برداری از فاکتورهای مختلف خاک مانند ازت کلسیم شوری و سدیم انجام گرفت مطالعه فاکتورهای توسط آنالیز واریانس انجام پذیرفت و با استفاده از آزمون مقایسه ای دانکن اختلاف معنی دار بین تیمارها مشخص شد نتیجه نهایی حاصل از بررسی های انجام شده برروی فاکتورها این بود که اراضی دیم نقش تخریبی در اراضی طبیعی داشته است.