سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود سبزواری – دانش آموخته کارشناسی ارشد و استاد گروه مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلا
مرتضی الماسی – دانش آموخته کارشناسی ارشد و استاد گروه مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

کشاورزی به عنوان مهمترین بخش تولید کننده مواد غذایی کشور نه تنها مصرف کننده انرژی است بلکه عرضه کننده انرژی نیز محسوب می شود که باید سعی سیاست مداران و دست اندرکاران این عرضه کاهش مصرف انرژی در این بخش باشد و با توجه به بحران انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ناشی ازمصرف بی رویه سوختهای فسیلی تمام تلاشها برآن است که مصرف انرژی تا حد امکان کاهش یابد دراین تحقیق به منظور بررسی مقدار مصرف انرژی سوخت و میزان عملکرد محصول از دو سامانه خاک ورزی مرسوم و بدون خاک ورزی برای کشت محصول گندم را مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت داده ها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرارگرفتند. مقایسه میانگین ها براساس آزمون چنددامنه دانکن نشان دادکه سوخت مصرف شده در خاک ورزی مرسوم ۶۳/۷۵ لیتر درهکتار و برای سیستم بدون خاک ورزی ۳۱/۳۵ لیتر درهکتار است و عملکرد محصول برای سیستم مرسوم برابر با ۷/۱ تن درهکتار و برای سیستم بدون خاکورزی درحدود ۶/۷ تن درهکتار بود که تفاوت معنی داری مشاهده نشد.