سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی و عضو پژوهشکده ام

چکیده:

در کشورهای صنعتی بوم نظامهای زراعی، نظامهایی شدیدا تغییر یافته و وابسته به نهاده های تولید هستند. اگر چه تلاشهای فعلی جهت حفاظت از منابع پایه در کشاورزی (مانند آب و خاک) ممکن است اثرات مثبتی بر کیفیت محیط و جوامع طبیعیساکن در مناطق کشاورزی داشته باشد، ولی هیچ تضمینی در به سازی تنوع زیستی این مناطق نخواهد داشت. نابودی نواحی حاشیه ای و بوم نظام های طبیعی مجاور مزارع کشاورزی، پتانسیل تلفیق و تداخل نواحی طبیعی در نواحی زراعی را کاهشمی دهد. در مقابل نیز اجرای عملیات زراعی، اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی مجاور خواهد گذاشت. در حال حاضر بسیاری از فعالیتهای کشاورزی مانند خاک ورزی، زه کشی، کشت مخلوط، تناوب، نظامهای چرا، سموم آفت کش، علف کش و کودهای شیمیایی اثرات متناوبی بر گونه های جانوری و گیاهی غیر زراعی می گذارند