سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود امامی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی مهتا – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا دمان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تاثیر دو عنصر کروم و کبالت بر روی رسوب گذاری ترکیبات بین فلزی غنی از آهن در آلیاژ ۴۱۳ آلومینیومتحت بررسی و مطالعه قرار گرفت . در صورت عدم حضور کروم و کبالت، تمامی آهن موجود به صورت فاز مخرب و صفحهظهور می کند . حضور این دو عنصر باعث تبدیل مورفولوژی صفحه ای به دندریتی می شود . در اینجا می توان اظهار β ایرخ نمی دهد، بلکه چیزی که به عنوان شکسته شدن این فاز تلقی می شود، همان مقطع β داشت که شکسته شدن صفحات فازمی باشد . به منظور ت حلیل اثر دو عنصر بهینه ساز فوق بر روی ترکیبات بین فلزی، α عرضی از شاخه های دندریتی فازدرصدهای متفاوتی از آهن در نظر گرفته شد . مشاهدات ریز ساختاری انجام شده حاکی از آن است که، موفقیت کروم وکبالت در بهینه سازی فاز مخرب در درصدهای پایین چندان چشمگیر نیست . در مورد کبالت، می توان به این نک ته اشاره کردکه با افزایش درصد آهن، میزان کبالت لازم جهت بهبود فاز مخرب، به یک اندازه افزایش پیدا نمی کند و این بدین معناستکه نمی توان نسبت مشخصی بین آهن و کبالت به منظور بهبود ساختار تعریف کرد