سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مینا عزیزی – گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
امیر فتوت – گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
امیر لکزیان – گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
حجت امامی – گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

چکیده:تحقیقات نشان میدهند که کرمهای خاکی میتوانند آلودگی را در خاک های آلوده به فلزهای سنگین تحمل کنند و توزیع آنها را تغییر بدهند . در این مقاله تاثیر اضافه کردن کرم خاکی روی رشد و جذب مس و کادمیم بوسیله ذرت مطالعه شد . آزمایش شامل سه سطح مس (mgkg200 ،۱۰۰، ۰)و سه سطح کادمیم (۰،۱۰۰،۲۰mgkg) بود. کرمهای خاکی اثر معنی داری روی جذب مس در اندام هوایی داشت ولی بر جذب کادمیم در اندام هوایی اثر معنیداری نداشت. به نظر میرسد که کرمهای خاکی ممکن است کارایی گیاهپالایی این فلزهای سنگین، در خاکهای آلوده را بهبود دهند