سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم –
سلمان بهروزیان –

چکیده:

سازه تخلیه کننده تحتانی سازه ای است که برای تخلیه مخزن درمواقع اضطراری پایین انداختن تراز آب مخزن شستن رسوبات به پایین دست و انحراف دبی مازاد و سیلاب کاربرد دارد کاویتاسیون و ارتعاش دردرچه تخلیه کننده های تحتانی اهمیت ویژه ای دارد کاویتاسیون معمولا با خسارت به سطوح صدای شدید و همچنین ارتعاش همراه است ارتعاش یکی از مشکلات اصلی دردریچه ها است که منجر به خرابی سازه ای یا محدودیت عملکرد دربازشدگی های دریچه می شود مطالعه موردی براساس داده های هیدرولیکی تخلیه کننده تحتتانی سد مخزنی ژاوه واقع درشهرستان سنندج انجام گرفته است مدلسازی کاویتاسیون با استفاده از نرم فازار فلوئنت انجام گرفته و ازمدل ترکیبی برای دخیل کردن دوفاز آب وبخار استفاده شدهاست و نتایج حاصل حاکی از تشکیل کاویتاسیون درپشت دریچه م یباشد.