سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حامد صفاری – دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
امیراحمد هدایت – استادیار دانشگاه آزاد کرما ن

چکیده:

درتحقیق حاضر به منظور افزایش شکل پذیری اتصالات گیردار بال جوشی و جان پیچی درتیرهای عمیق از کاهش ارتفاع جان تیر استفاده شده است این کاهش بصورت یک برش سینوسی دراتصالی با عمق تیر ۹۱۲mm درفاصله ای برابر عمق تیر از وجه ستون درجان تیر ایجاد شد و تاثیر این برش روی مقاومت و شکل پذیری اتصال موردبررسی قرارگرفت نتیجه شد که اضافه کردن سخت کننده هایی عمودبرصفحه جان تیر درمحل کاهش میتوانددرجلوگیری از کمانش بیش از حد جان درنتیجه بالابردن مقاومت اتصال موثر باشند.