سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ حسونی زاده – گروه عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی جامع واحد شوشتر؛ خوزستان
محمد حیدرنژاد – گروه ساز ههای آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
نرگس ظهرابی – گروه آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
میثم سورکیان نژاد – کارشناس ارشد ساز ههای آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس

چکیده:

یکی از روشهای انتقال آب به مح لهای مصرف، انحراف و انتقال آب از رودخانه توسط آبگیرها و ایستگا ههای پمپاژ است که قسمت اعظم آب مورد نیاز طر حهای کشاورزی، شرب و صنعت از این طریق تامین میشود. با توجه به این که طول سا لهای اخیر اغلب نقاط کشور از جمله خوزستان با مشکل خشکسالی مواجه بود هاند، لذا در تحقیق حاضر به جهت بررسی کیفیت عملکرد و مشکلات ناشی از کم آبی و پایین افتادگی رقوم سطح آب در آبگیرها، تعداد ۵ ایستگاه آبگیر در رودخانه کارون بزرگ حد فاصل بندقیر – فارسیات انتخاب و با استفاده از مدل هیدرولیکیHec-Ras اقدام به شبی هسازی جریان در حالت ماندگار شد. به این جهت با در نظر گرفتن دبی حداکثر ۴۰۰ متر مکعب بر ثانیه و کاهش دبی به ۲۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۲۰ و ۱۰۰ و ۸۰ ( دب یهای حداقل ثبت شده در زمان خشکسالی) متر مکعب بر ثانیه و اجرای مدل، مشخص شد که در دوره کم آبی آبگیری در ایستگا ههای ملاثانی، ویس، شماره ۲ اهواز و دعبل خزاعی با مشکل مواجه بوده اما ایستگاه کوت امیر مشکل حادی ندارد.