سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد امامی حیدری – دانشجویکارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهرآزما – استادیار گروه زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

انجام فعالیت های بشرزاد هریک به طریقی باعث تداخل در خود پالایی منابع آب و گاهی آلودگی آنها می گردد بررسی تاثیرات این فعالیت ها بر منابع اب کمکی بسزا در جهت بهبودمدیریت منابع آب منطقه خواهد داشت هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر مراکز پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت آب رودخانه محمد اباد کتول واقع در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان بوده است جهت نیل به این هدف از ایستگاههای مختلف در آبراهه ماهیان و رودخانه مذکور نمونه برداری صورت پذیرفته و نمونه ها از نظر پارامترهای نیترات ، BOD,COD,PH,EC,TDS مورد انالیز قرار گرفته اند نتایج نشان میدهند که مراکز پرورش ماهی در منطقه مورد مطالعه باعث افزایش BOD از ۲/۵ mg/l به ۴/۱mg/l و COD از ۴mg/l به ۱۰ mg/l در آبراهه ماهیان و در نتیجه افزایش این پارامترها در آب رودخانه محمد آباد گردیده است