سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه فرجی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالحمید حبیبی – دانشیار دانشگاه شاید چنران اهواز
سیده ناهید شتاب بوشهری – دانشیار دانشگاه شاید چنران اهواز
علی شعبانی فرد –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر مصرف کافئین بر توان هوازی دست در آزمون دوچرخه کارسنج دستی در دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز است. درمطالعه حاضر ۱۰ دانشجوی غیر ورزشکار بهطور تصادفی در ۷ گروه همسان کافئین )به میزان ۷ میلی گرم به ازای ۱ کیلوگرم(، دارونما )نشاسته ( و کنترل با میانگین سنی ۲۰/۲ قد ۱۷۴/۵ و وزن ۶۴/۴ دراین تحقیق شرکت کردند آزمودنی ها دارو را ۱ ساعت قبل ازاجرای آزمون خسته شونده مصرف کردند. آزمون به صورت ۱ دقیقه فعالیت و ۱ دقیقه استراحت و افزایش ۷۵۵ گرم بار در هر دوره و با شعاع ۸۵ دوردر دقیقه در دوچرخه کارسنج دستی انجام شد. کلیه عملیات تجزیه و تحلیل آماری در سطح معنی داری انجام شد. بررسی نشان داد که تفاوت معنی داری بین توان هوازی سه گروه کافئین و دارونما و کنترل وجود ندارد. نتایج تحقیق، کافئین و دارو نما هیچ تاثیری بر بهبود و افزایش توان هوازیبالاتنه ندارد و افراد باید در استفاده از مواد نیروزا در رشته های ورزشی که بالاتنه درگیر است با آگاهی بیشتر بهاین روشها روی آورند.