سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه رحمت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرو اکولوژیک
بهنام کامکار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا علی نژادسراجی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات توتون تیرتاش

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه بر کنترل علف های هرز توتون در سال زراعی ۲۹۳۲ ۲۹۳۱ آزمایشی در مزرعه تحقیقات توتون تیرتاش به صورت اسپیلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصادفی و در ۴ تکرار انجام شد. گیاهان پوششیبه عنوان فاکتور اصلی )تک کشتی گندم، شبدر، ماشک گل خوشه ای و خلر( و مدیریت مالچ به عنوان فاکتور فرعی)علف کش پاراکوات+ مالچ، علف کش گلیفوزیت + مالچ ، برداشت + مالچ ( همراه با دو بار وجین علف های هرز در نظر گرفته شد.نمونه گیریاز علف های هرز در ۹ تاریخ ،پیش ازنشاءکاری ، ۹۳ روز پس از نشاء کاری و پس از برداشت صورت گرفت. تیمارهای مختلفگیاهان پوششی قادر به کنترل علفهای هرز بودند .بطوریکه در نمونه گیری های پیش از نشاء توتون تیمار شبدر، مالچ +علف کش بیشترین میزان وزن خشک علفهای هرز ودر نمونه گیری های ۰۳ روز پس از کاشت تیمار،شبدر، مالچ+برداشت کمترین وزن خشک علفهای هرزو در نمونه گیری از علف های هرز پس از برداشت در تیمار گندم، مالچ +علفکش گلیفوزیت کمترین وزن خشک عافهای هرز مشاهده شد. به طور کلی این تحقیق نشان داد که زراعت گیاهان پوششی زمستانه همراه با مدیریت های مناسب می تواند جایگزین مطلوبی برای روشهای متداول در کنترل علف های هرز باشد که در نهایت موجب افزایش بهره وری نهادها ورسیدن به اهداف کشاورزی پایدار خواهد شد