سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهجبین ردایی – کارشناس ارشد برنامه ریزی مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
مهشید ردایی – کارشناس ارشد معماری دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده:

پارک از جمله نیازهای یک شهر است که مراکز شهری برای برآوردن نیازهای خاص خود از جمله نیازهای روحی و روانی ، اجتماعی و فرهنگی و غیره از آن استفاده می کنند.کارکرد مجموعه فعالیت هایی است که در جهت برآوردن یک نیاز و یا نیازهای نظام انجام می گیرد . پارک ها از نظر محیط زیستی ، زیبایی شناختی، تفریحی و… مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از شهرهای ما ، عدم توجه به جنبه های انسانی در طراحی و معماری فضاهای شهری باعث شده است که در شهر ها بیش از روستا ها سلامت روحی روانی در معرض آسیب باشد . یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده، عدم توجه به پارک ها و فضای سبز شهری است. در این نوشتار که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و پیمایشی است ، برای تدوین چارچوب نظری، از روش اسنادی استفاده شده است و به وسیله ابزار پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده سایر اطلاعات مورد نیاز از نمونه مورد مطالعه جمع آوری گردیده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده ، نرم افزار spss مورد استفاده قرار گرفت . به منظور بررسی اثرگذاری کارکردهای روحی روانی پارک ها بر میزان مراجعت شهروندان به پارک در نمونه های موردی که چهار پارک شهری در مقیاس محله ای در منطقه یک شهر یزد است، مهم ترین کارکردهای روحی روانی در قالب هشت مولفه : فضای مطبوع و تفریحی، آسایش، ایمنی و امنیت، آرامش و کاهش استرس، رفع خستگی فکری و تجدید قوا، هویت یابی شهروندان، حس تعلق به مکان ، حیات بخشی و سرزندگی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت و سپس با آزمون T- test و ضریب همبستگی پیرسون میزان اثرگذاری کارکردهای روحی روانی بر میزان مراجعت شهروندان در چهار نمونه موردی محاسبه و برآورد شد. یافته های بدست آمده از آزمون T-test 2 عدد ۲/۹۲۵ می باشد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون کارکردهای روحی – روانی مورد بررسی در تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که تمامی کارکردهای مورد بررسی بر میزان مراجعت شهروندان به پارک های شهری تاثیر گذار و مهم تلقی می گردند .