سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قاجارسیانلو – استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
زهرا احمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم خاک
محمدعلی بهمنیار – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی کمپوست روی برخی خواص فیزیکی خاک، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی ساری انجام شد. تیمارهای کودی به عنوان فاکتوراصلی درششسطح= T1 شاهد، ۲ T= کود شیمیایی، T3= 20 تن ورمی کمپوست درهکتارف۴= ۲۰ تن ورمی کمپوست در هکتار + ۱/۲ تیمار T2T5=40تن ورمی کمپوست در هکتار) و سالهای اعمال این تیمارها به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح به صورت A= ، یکسال B= دو سال متوالی و C= سه سال متوالی کوددهی بود. خصوصیات فیزیکی مورد مطالعه شامل جرم مخصوص حقیقی (ρb) تخلخل( F) ظرفیت نگهداشت آب خاک S رطوبت در نقاط ظرفیت زراعی (F.C) وپژمرگی دائم (P.W.P) میزان آب قابل دسترس (AWC) می باشند. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست در مورد تمامی خصوصیات فیزیکی خاک دارای اثر معنی دار بود. اثر سالهای مصرف تیمارهای کودی به این صورت بود که فقط در مورد ،F.CAWC و P.W.P اختلاف معنی دارنشان داد.