سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فروزنده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
علیرضا سیروس مهر، – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
احمد قنبری – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
محمد رضا اصغری پور – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) یکی از مهمترین گیاهان اسانسداراست که اسانس آن از اجزای متفاوت منتول، منتون و متیل استات تشکیل شده است. در این تحقیق اثر سطوح مختلف تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات مورفولوژیک این گیاه مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در شرایط گلخانه و به صورت گلدانی صورت گرفت. تیمارها شامل سه سطح آبیاری : کامل درحد ظرفیت مزرعه ای (شاهد)، ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه ای (تنش ملایم) و ۶۰ درصد ظرفیت مزرعه ای (تنش شدید) و ۴ سطح کود کمپوست زباله شهری شامل شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کمپوست) ۱۰، ۲۰ ، ۳۰ تن در هکتار بودند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش سطوح کمپوست باعث بهبود معنی دار صفات ارتفاع بوته و عملکرد تر و خشک تک بوته میگردد (۱%>P ) . اثر سطوح مختلف آبیاری ب ا برتری تیمار شاهد (عدم تنش)، در صفات ارتفاع بوته و عملکرد تر و خشک تک بوته، معنی دار شد ( ۱% > P ) . در واکنش متقابل آبیاری و کمپوست، بهترین نتایج نیز در صفات ارتفاع بوته، عملکرد تک بوته تر و خشک در گلدان مشاهده شد. مطابق نتایج بدست آمده به نظر می رسد کاربرد تیمار ۳۰ تن در هکتار کمپوست و شرایط آبیاری عدم تنش بهترین تیمار در تولید نعناع فلفلی باشد.