سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – کارشناس ارشد خاکشناسی
روزبه مردان – کارشناس ارشد گیاهپزشکی

چکیده:

نعناع فلفلی Mentha piperita L یکی ازمهمترین گیاهان اسانس دار است که اسانس آن ازاجزای متفاوت منتول منتون و متیل استات تشکیل شده است دراین تحقیق اثرسطوح مختلف تنش خشکی و کمپوست زباله شهری برخصوصیات مورفولوژیک این گیاه موردب ررسی قرارگرفت این آزمایش درشرایط گلخانه و بصورت گلدانی صورت گرفت تیمارها شامل سه سطح آبیاری کامل درحد ظرفیت مزرعه ای شاهد ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه ای تنش ملایم و ۶۰ درصد ظرفیت مزرعه ای تنش شدید و ۴سطح کود کمپوست زباله شهری شامل شاهد بدون مصرف کود شیمیایی و کمپوست ۱۰و۲۰و۳۰تن درهکتار بودند نتایج حاصل نشان داد که افزایش سطوح کمپوست باعث بهبود معنی دار صفات ارتفاع بوته و عملکرد تروخشک تک بوته میگردد P<0.01 اثرسطوح مختلف آبیاری با برتری تیمارشاهد عدم تنش درصفات ارتفاع بوته و عملکرد تروخشک تک بوته معنی دار شد